top of page

 

Privacyprotocol Stichting Atiy Nederland & disclaimer

Privacyprotocol

Stichting Atiy Nederland (hierna de Stichting) neemt bij de verwerking van persoonsgegevens de geldende privacyregelgeving in acht. In dit protocol is vastgelegd hoe de stichting de bescherming van de privacy van persoonsgegevens zoveel mogelijk waarborgt.

Begrippen:

Persoonsgegevens: alle data (gegevens) herleidbaar tot een persoon

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens: data betreffende persoonsgegevens zoals ras, religie, gezondheid, politieke voorkeur, seksuele leven, strafrechtelijk verleden, burgerservicenummer.

Betrokkene: degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Verantwoordelijke: organisatie die het gebruik van de gegevensverzameling bepaalt.

Bewerker of Verwerker: de persoon of organisatie aan wie de verantwoordelijke de gegevensbewerking uitbesteedt.

 

Verwerking van persoonsgegevens

De Stichting verwerkt persoonsgegevens van donateurs en vrijwilligers (betrokkenen) indien zij zich zelf actief aanmelden. De persoonsgegevens worden door betrokkenen verstrekt aan de stichting via het e-mailadres: info@atiy.nl of via de contactgegevens van de Stichting die vermeld zijn op de website.

 

Doel waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt:

Deze gegevens worden verwerkt met het doel om donateurs en vrijwilligers te benaderen voor het verspreiden van nieuwsbrieven van de Stichting of om betrokkenen te attenderen op speciale activiteiten die georganiseerd worden door de Stichting. De Stichting verwerkt niet meer persoonsgegevens dan voor dit doel noodzakelijk zijn.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt:

De persoonsgegevens van betrokkenen die verwerkt worden door de Stichting kunnen betreffen: naam, e-mailadres, woonadres, telefoonnummer. Deze gegevens worden enkel verwerkt indien betrokkene deze zelf verstrekt aan de Stichting en nodig zijn voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt door de Stichting.

 

Waar worden de gegevens bewaard:

De Stichting bewaart de persoonsgegevens in een privé-bestand op de privé-computer van het bestuur van de Stichting. Deze computer is enkel toegankelijk door, of met expliciete toestemming van, de bestuursleden.

 

Verzoek vernietiging persoonsgegevens:

Indien betrokkene wenst dat zijn persoonsgegevens worden vernietigd, kan betrokkene dit ten allen tijde kenbaar maken bij de Stichting middels een e-mail aan info@atiy.nl. De persoonsgegevens zullen dan onverwijld worden verwijderd.

 

Publicatie van persoonsgegevens:

Enkel met uitdrukkelijke toestemming van betrokkene worden persoonsgegevens of beeldmateriaal met betrekking tot betrokkene gepubliceerd door de Stichting op de website, op facebook of in promotiemateriaal dat door de Stichting wordt gebruikt.

 

Geen verspreiding naar derden van persoonsgegevens:

De Stichting levert geen persoonsgegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkene. Nieuwsbrieven en andere mailing wordt direct via de rechtstreekse mailadressen of postadressen aan betrokkene verzonden. Donateurs kunnen zelf rechtstreeks donaties doen in contanten of middels een opdracht aan hun bank. De Stichting maakt geen gebruik van incasso of machtigingen en verwerkt in die zin dan ook geen persoonsgegevens.

 

Vastgesteld juni 2018

Disclaimer

Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is aan de teksten op deze site de grootst mogelijke aandacht besteed. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100 procent correct is. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten.

bottom of page